Radio Asymetria

post-header

Fundacja im. Mariusza Bieńka została powołana, aby wspierać młodych utalentowanych i pracowitych ludzi na drodze ich dalszego rozwoju. Swoją misję Fundacja będzie realizowała prowadząc programy edukacyjne i rozwojowe a także organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży.
Powołanie Fundacji im. Mariusza Bieńka jest kontynuacją zaangażowania i aktywności Starosty Płockiego Mariusza Bieńka w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. Ten odważny i wybitny Samorządowiec o wielkim talencie szczególną troską otaczał edukację i rozwój dzieci i młodzieży.
Jeszcze pełniąc funkcję burmistrza zainicjował lokalny Program Stypendialny, który kontynuował i rozwijał na szerszą skalę jako Starosta Płocki, kierując pomoc materialną dla uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu Płockiego. Pasjonat życia, kultury, sportu i rozwoju, na co dzień Przyjaciel dzieci i młodzieży, pragnął zaszczepić w nich aktywność i dążenie do wszechstronnego rozwoju.
Dziś jego działania kontynuowane będą poprzez Program Stypendialny FUNDACJI im. Mariusza Bieńka oraz organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży.
Celem Programu Stypendialnego Mazowieckiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości im. Marusza Bieńka jest:
a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
b) wzmacnianie więzi społecznych uczniów z powiatem płockim,
c) aktywizacja młodzieży szkolnej w środowisku lokalnym poprzez organizację dodatkowych zajęć.
W ramach programu stypendialnego Fundacji przyznawane mogą być stypendia w następujących kategoriach:
Stypendium Fundacji – przyznawane w ramach zasad objętych Regulaminem, w oparciu o ustalone kryteria. Wyboru stypendystów dokonywać będzie Zarząd Fundacji po zapoznaniu się z rekomendacją opracowaną przez Radę Programową.
Stypendium specjalne – przyznawane w szczególnych przypadkach i sytuacjach losowych, nieobjętych kryterium Regulaminu. Wyboru kandydatów do stypendium dokonują członkowie Rady Programowej w drodze porozumienia z Zarządem Fundacji.
Stypendium fundowane – przyznawane na wniosek Darczyńcy, uczniowi szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej ze wskazaniem odbiorcy stypendium, bez konieczności spełnienia przez niego kryteriów Regulaminu. Decyzja w sprawie przyznania stypendium podejmowana jest w formie porozumienia między Darczyńcą a Zarządem Fundacji.
Fundatorami stypendiów mogą być środowiska zawodowe, samorządy, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Zarząd Fundacji im. Mariusza Bieńka powołał Radę Programowa, czuwającą nad realizacją Programu Stypendialnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Powiatu Płockiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
W skład Rady Programowej wchodzą:

 • członkowie Zarządu Fundacji lub,
 • Fundatorzy lub,
 • Darczyńcy lub,
 • osoby działające na rzecz lokalnej społeczności lub,
 • specjaliści w dziedzinach objętych Programem Stypendialnym.
  W pierwszej Radzie zasiadają:
 • Piotr Zgorzelski – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Poseł Ziemi Płockiej,
 • Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego;
 • Sylwester Ziemkiewicz – Starosta Płocki;
 • Mirosław Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów;
 • Józef Jerzy Rozkosz – Wójt Gminy Bielsk;
 • Krzysztof Wielec – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin;
 • Jerzy Staniszewski – Wójt Gminy Bodzanów;
 • Piotr Jakubowski – Wójt Gminy Radzanowo.

Fundacja im. Marusza Bieńka powołana została w celu kontynuacji zaangażowania i aktywności Starosty Płockiego Mariusza Bieńka w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych, a w szczególności wsparcia edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży.
W związku z powyższym zachęcamy do współpracy i zaangażowania w realizację Programu Stypendialnego Fundacji im. Mariusza Bieńka.
Wpłaty można dokonać na konto Fundacji:
𝐁𝐍𝐏 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐁𝐀𝐒 72 1600 1462 1025 2606 8000 0002
𝐳 𝐝𝐨𝐩𝐢𝐬𝐤𝐢𝐞𝐦: 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐮𝐬𝐳 𝐒𝐭𝐲𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐧𝐲

 • Zwracamy się również z prośbą do wszystkich ludzi wielkiego serca o pomoc w zdobywaniu nowych funduszy. Fundacja uczyni wszystko, by pieniądze trafiły do najzdolniejszych i najbardziej potrzebujących młodych ludzi. W ramach pozyskanych środków uruchomiony zostanie publiczny konkurs dla Stypendystów z terenu Powiatu Płockiego. Zachęcamy do śledzenia publicznego profilu Fundacji im. Mariusza Bieńka na portalu społecznościowym FB.
  Dziękuję za okazane wsparcie i wspólny wysiłek na rzecz kontynuacji działalności mojego męża –

  mówi Pani 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞𝐤 𝐏𝐫𝐞𝐳𝐞𝐬 𝐙𝐚𝐫𝐳ą𝐝𝐮 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐣𝐢

Zakres działalności.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Realizację zadań edukacyjnych, szkoleniowych oraz prowadzenie kursów i seminariów.
 • Udzielanie pomocy materialnej, tworzenie programów stypendialnych, pomoc dydaktyczną ,
  organizację zajęć dodatkowych, obozów, zielonych szkół, realizację programów
  edukacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz udzielanie wsparcia
  psychologicznego.
 • Uczestniczenie w programach i inicjatywach Unii Europejskiej i Rządu RP,
 • Organizowanie i wspieranie finansowe:
  a) działań i przedsięwzięć na rzecz kreowania przedsiębiorczości lokalnej szczególnie w
  zakresie turystyki,
  b) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów,
  szkoleń, konferencji i konkursów,
  c) imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i
  wystawy, zawody sportowe, rajdy i obozy, służących promocji obszaru działania Fundacji
  i jego tożsamości kulturowej oraz integrujących społeczności lokalne,
  d) działalności popularyzatorskiej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
 • opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów,
 • opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 • tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
 • prowadzenie lokalnej stacji radiowej,
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym i
  promocyjnym,
 • Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
  pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji na poziomie regionalnym,
  krajowym i międzynarodowym,

Celami Fundacji są:

 1. Wsparcie dzieci i młodzieży w procesie edukacji;
 2. Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży;
 3. Aktywizowanie ludności wiejskiej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwój
  kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich oraz wspieranie oddolnych inicjatyw w tym
  zakresie;
 4. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją i
  edukacją ludności na obszarach wiejskich w Polsce i za granicą;
 5. Pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 6. Wdrażanie projektów współpracy z innymi organizacjami, instytucjami na Mazowszu, w
  kraju i za granicą;
 7. Rozwijanie zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych;
 8. Propagowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i gospodarczości na obszarze działania
  Fundacji;
 9. Wspieranie procesu odnowy i rozwoju wsi.


Fundacja im. Mariusza Bieńka zakończyła realizację zadania publicznego finansowanego ze środków Powiatu Płockiego we współpracy z Sekcją Piłki Ręcznej Wisła Płock.
Projekt polegał na organizacji wydarzenia sportowego w postaci szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej halowej dla dzieci IV klasy szkoły podstawowej. W projekcie wzięło udział ok 100 uczniów. Dla każdej grupy zostało zorganizowanych 20 godzin szkoleniowych zajęć (10 spotkań po 2 godziny w każdej gminie). Łącznie przeprowadzono 100 godzin szkolenia.
Wydarzenie poprzez szkolenia sportowe promowały dbanie o kulturę fizyczną, o zdrowy tryb życia oraz miało charakter integracyjny (promocja zasad fair play).
Promocję wydarzeń oraz rekrutację uczestników przeprowadzili współpracujący z Fundacją wolontariusze. Wolontariusze zajmowali się również obsługą szkoleń (przygotowanie sal, sprzętu).
Natomiast SKF Wisła Płock zapewniła także wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów z zakresu piłki ręcznej przygotowujących do zajęć sportowych.
Zajęcia sportowe prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę, na co dzień zajmujące się sportem, trenujący, posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć.
W ramach realizacji zadania zorganizowano wydarzenie sportowego w postaci szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej halowej dla dzieci IV klasy szkoły podstawowej. W projekcie wzięło udział ok 100 uczniów. Zajęcia realizowano na terenie 5 gmin tj. Słupno, Radzanowo, Bodzanów, Wyszogród i Bulkowo. Dla każdej grupy zorganizowano 20 godzin szkoleniowych zajęć (10 spotkań po 2 godziny w każdej gminie). Łącznie zostało przeprowadzonych 100 godzin szkolenia.

Tymoteusz Jóźwiak z Jordanowa w gm. Gąbin od wielu lat osiąga niesamowite sukcesy na arenie zarówno polskiej,
jak i światowej (fot. FB Starosty Płockiego)
 • Ten wybitnie uzdolniony 15-latek (Tymoteusz Jóźwiak – przyp. redakcji) jest już wielokrotnym mistrzem Polski juniorów. Ma na swoim koncie kilkanaście rekordów i… jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.😊 Jego kariera dopiero nabiera tempa.💪💪💪 Tymek podczas zawodów reprezentuje Stowarzyszenie Greens Słupno.👍
  Dziś miałem zaszczyt gościć Tymoteusza i jego rodziców w Starostwo Powiatowe w Płocku.🙂 Wspólnie z Maria Bieniek, szefową Fundacja im. Mariusza Bieńka, przekazaliśmy Tymkowi symboliczny czek – stypendium.🤝👏👍 Celem Fundacji jest bowiem wsparcie edukacji i rozwoju utalentowanych dzieci i młodzieży.❤️❤️❤️
  Gratuluję serdecznie
  – czytamy na profilu Starosty Płockiego.

Więcej informacji znajdziecie tutaj

Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki 

Fundacja im. Mariusza Bieńka

Poprzedni
Następny
Polecane
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *